آقای محمدرضا صفری از مربیان سازمان دانش اموزی شهرستان  ورامین از  گروه های  پیشاهنگ پیشتاز دبستان علامه طباطبایی شهرستان پیشوا در روز شنبه 21/1/95  بازدید کردند.

آقای صفری  هدف از انجام این بازدیدها  را به نوعی نظارت مستمر بر عملکرد گروه های پیشاهنگ پیشتاز و فرزانه و ارزیابی عملکرد این گروه ها قلمداد نمودند.

 

منبع : پیش آهنگان پیشتاز دبستان علامه طباطباییبازدید از گروه های پیشتازان و فرزانگان مدارس شهرستان پیشوا
برچسب ها : گروه ,شهرستان پیشوا